Úvod  |  VOP  |  KTL  |  Nejčastěji kladené dotazy  |  Soutěžní podmínky  |  TECH-LIT SK  |  Statek Ostružno

VOP

I.    Předmět plnění

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ jsou nedílnou součástí „Rámcových kupních smluv“, Kupních smluv“ a Dílčích kupních smluv“, platí pro všechny dodávky zboží obchodním partnerům a spotřebitelům, fyzickým i právnickým osobám, dále uvedeni jen jako kupující.
Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ kupující v plném rozsahu přijímá provedením objednávky, uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím zboží.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle objednávky, ať již uzavřené v ústní či písemné formě a to podle specifikace druhů, množství a balení předané v objednávce.
Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit fakturovanou kupní cenu.

II.    Cena

Cenou se rozumí částka bez DPH ze skladu prodávajícího. V ceně nejsou zahrnuty dopravní náklady, balné ani náklady na pojištění zboží v průběhu dopravy. Cena za zboží je stanovena na základě ceníku společnosti TECH-LIT CZ®. Pokud není stanoveno jinak, účtuje prodávající kupujícímu dopravné ve výši 120,- Kč bez DPH. U jednorázových dodávek zboží nad 10 000,- Kč bez DPH tento manipulační poplatek prodávající neúčtuje. K ceně je účtováno DPH
v platné výši.

III.    Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu fakturovanou cenu a to ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Faktury jsou splatné hotově při převzetí zboží nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. Při nedodržení platebních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené
s vymáháním pohledávek a další náklady s tím související.

IV.    Dodací podmínky

Zboží bude odesláno kupujícímu na adresu a způsobem uvedeným v objednávce.
Prodávajícím uváděné dodací lhůty platí ode dne úplného tzv. konečného vyjasnění objednávky. Termíny a lhůty jsou nezávazné, jestliže nejsou výslovně, písemnou formou smluveny jako závazné. Termín plnění má prodávající právo prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v prodlení s dodávkami zboží dle objednávky.
Posunout termín dodávky je prodávající oprávněn z důvodu zásahu vyšší moci a z důvodu událostí, které provedení dodávky zásadním způsobem ztěžují nebo je znemožňují – například provozní poruchy, stávky, úřední nařízení atd., i když k nim dojde u dodavatele. Náhradní termín musí být přiměřený a jeho délka musí být alespoň tři týdny. Po marném uplynutí náhradního termínu může objednatel od smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

V.    Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k nakupovanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, tzn. v okamžiku prokázaného úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a to v místě dodání zboží určeném na objednávce. 

VI.    Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

1)  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku podle ustanovení občanského zákoníku na kvalitu zboží v délce uvedené u konkrétního druhu zboží, a to od okamžiku kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standartních prodejních podmínek zboží. Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé škody vzniklé v důsledku nesprávného použití a prodeje zboží jinému odběrateli. 

2)  Záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobené třetí osobou, vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí a nesprávným použitím zboží. Dále se záruční povinnost nevztahuje na škody způsobené: běžným opotřebením, neodbornou montáží nebo neodborným uvedením do provozu, použitím pro jiný než stanovený účel, zanedbanou údržbou, poškozením od uživatele, vnějšími vlivy, jako ohněm, vodou, solemi, louhy, kyselinami, mechanickým poškozením při neodborné dopravě, povrchovou ochranou, nesprávnými nebo včas neprovedenými ochrannými nátěry, zásahem třetích nekvalifikovaných osob, použitím dílů neoriginálního původu a znehodnocením nebo znečitelněním čísla výrobku.

3)  Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li kupujícím za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Vady zboží je kupující povinen uplatnit písemně spolu s oznámením požadavku, jaké nároky z vad zboží uplatňuje. Nároky z vad zboží a způsob jejich uplatnění při reklamaci jsou specifikovány v ustanovení § 2106, § 2107 občanského zákoníku.

4)  Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách, nejpozději však do tří dnů. Při zjištění vad zboží zákazník bez prodlení informuje elektronicky prodávajícího na e-mail: info@tech-lit.cz. 

5)  O reklamovaném zboží se zpracuje reklamační protokol, který je předán spolu s vadným zbožím do sídla firmy. V oznámení vad zboží a při uplatňování práv z vad je kupující povinen uvést číslo dodacího listu, skladové číslo zboží a popsat předmětné vady. Prodávající na protokolu potvrdí datum převzetí, obsah reklamace a předpokládaný způsob řešení a kopii takto doplněného reklamačního protokolu předá kupujícímu. 

6)  Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne do sedmi pracovních dnů o oprávněnosti reklamace, která bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění. V případě oprávněné reklamace se prodávající s kupujícím dohodnou na řešení vícenákladů. 

7)  V záruční době je prodávající povinen reklamované zboží zdarma dle jeho volby opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z viny prodávajícího nepoužitelné nebo je jeho použitelnost výrazně omezena.

 

VII.    Zákazník souhlasí s uvedením obecných údajů v referencích dodavatele

VIII.    Závěrečná ustanovení

Jestliže nebude v případě sporu dosaženo vzájemné shody, má každá ze stran právo obrátit se na příslušný soud. Účastníci se dohodli, že místně příslušný soud prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo společnost TECH-LIT CZ s.r.o., IČ 054 36 923.
Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené blíže těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být prováděny pouze písemně jako číslované dodatky k těmto všeobecným obchodním podmínkám.
 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2017

Spolupracujeme

Výčet ze společností s kterými spolupracujeme

 
 
 

Přepnout do verze pro tablet / PC
Úvod  |  Ochrana dat  |  Copyright a právní podmínky

TECH-LIT s.r.o., průmyslová chemie, lepidla, odmašťovače, elektrody

Společnost TECH-LIT s.r.o. zastupuje na českém trhu německou společnost TECHNOLIT GmbH, která má více než 30-tiletou tradici na evropském trhu. V našem prodejním sortimentu naleznete výrobky určené do sféry opravárenství, údržby a výroby.

2015 © TECHLIT s r.o. design REMOEX CZ a.s. | programování MagicHouse s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

V pořádku