Úvod  |  VOP  |  KTL  |  Nejčastěji kladené dotazy  |  Soutěžní podmínky  |  TECH-LIT SK  |  Statek Ostružno

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

I. Předmět plnění

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ jsou nedílnou součástí „Rámcových kupních smluv“, Kupních smluv“ a Dílčích kupních smluv“, platí pro všechny dodávky zboží obchodním partnerům a spotřebitelům, fyzickým i právnickým osobám, dále uvedeni jen jako kupující.

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ kupující v plném rozsahu přijímá provedením objednávky, uzavřením kupní smlouvy nebo převzetím zboží.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle objednávky, ať již uzavřené v ústní či písemné formě a to podle specifikace druhů, množství a balení předané v objednávce. Kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit fakturovanou kupní cenu.

II. Cena

Cenou se rozustka bez DPH ze skladu prodávajícího. V ceně nejsou zahrnuty dopravní náklady, balné ani náklady na pojištění zboží v průběhu dopravy. Cena za zboží je stanovena na základě ceníku společnosti TECH-LIT CZ®. Pokud není stanoveno jinak, účtuje prodávající kupujícímu dopravné ve výši 130,- Kč bez DPH. U jednorázových dodávek zboží nad 10 000,- Kč bez DPH tento manipulační poplatek prodávající neúčtuje. K ceně je účtováno DPH v platné výši.

III. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu fakturovanou cenu a to ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Faktury jsou splatné hotově při převzetí zboží nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. Při nedodržení platebních podmínek je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené
s vymáháním pohledávek a další náklady s tím související.


IV. Dodací podmínky

Zboží bude odesláno kupujícímu na adresu a způsobem uvedeným v objednávce. Prodávajícím uváděné dodací lhůty platí ode dne úplného tzv. konečného vyjasnění objednávky. Termíny a lhůty jsou nezávazné, jestliže nejsou výslovně, písemnou formou smluveny jako závazné. Termín plnění má prodávající právo prodloužit v případě, že jeho dodavatelé budou v prodlení s dodávkami zboží dle objednávky. Posunout termín dodávky je prodávající oprávněn z důvodu zásahu vyšší moci a z důvodu událostí, které provedení dodávky zásadním způsobem ztěžují nebo je znemožňují – například provozní poruchy, stávky, úřední nařízení atd., i když k nim dojde u dodavatele. Náhradní termín musí být přiměřený a jeho délka musí být alespoň tři týdny. Po marném uplynutí náhradního termínu může objednatel od smlouvy odstoupit. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

V. Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo k nakupovanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, tzn. v okamžiku prokázaného úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a to v místě dodání zboží určeném na objednávce.


VI. Odpovědnost za vady, záruční podmínky a reklamace

1)  Prodávající poskytuje kupujícímu záruku podle ustanovení občanského zákoníku na kvalitu zboží v délce uvedené u konkrétního druhu zboží, a to od okamžiku kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a 2096 občanského zákoníku. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standartních prodejních podmínek zboží. Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé škody vzniklé v důsledku nesprávného použití a prodeje zboží jinému odběrateli.

2)  Záruka se dále nevztahuje na vady, které byly způsobené třetí osobou, vyšší mocí nebo jinou nahodilou událostí a nesprávným použitím zboží. Dále se záruční povinnost  nevztahuje na škody způsobené: běžným opotřebením, neodbornou montáží nebo neodborným uvedením do provozu, použitím pro jiný než stanovený účel, zanedbanou údržbou, poškozením od uživatele, vnějšími vlivy, jako ohněm, vodou, solemi, louhy, kyselinami, mechanickým poškozením při neodborné dopravě, povrchovou ochranou, nesprávnými nebo včas neprovedenými ochrannými nátěry, zásahem třetích nekvalifikovaných osob, použitím dílů neoriginálního původu a znehodnocením nebo znečitelněním čísla výrobku.

3)  Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li kupujícím za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Vady zboží je kupující povinen uplatnit písemně spolu s oznámením požadavku, jaké nároky z vad zboží uplatňuje. Nároky z vad zboží a způsob jejich uplatnění při reklamaci jsou specifikovány v ustanovení § 2106, § 2107 občanského zákoníku. 

4)  Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách, nejpozději však do tří dnů. Při zjištění vad zboží zákazník bez prodlení informuje elektronicky prodávajícího na e-mail: info@tech-lit.cz.

5)  O reklamovaném zboží se zpracuje reklamační protokol, který je předán spolu s vadným zbožím do sídla firmy. V oznámení vad zboží a při uplatňování práv z vad je kupující povinen uvést číslo dodacího listu, skladové číslo zboží a popsat předmětné vady. Prodávající na protokolu potvrdí datum převzetí, obsah reklamace a předpokládaný způsob řešení a kopii takto doplněného reklamačního protokolu předá kupujícímu.

6)  Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne do sedmi pracovních dnů o oprávněnosti reklamace, která bude vyřízena bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění. V případě oprávněné reklamace se prodávající s kupujícím dohodnou na řešení vícenákladů.

7)  V záruční době je prodávající povinen reklamované zboží zdarma dle jeho volby opravit nebo vyměnit za nové, jestliže je z viny prodávajícího nepoužitelné nebo je jeho použitelnost výrazně omezena.

 

VII. Zpracování osobních údajů

Společnost TECH-LIT CZ s.r.o. jako prodejce a provozovatel internetového obchodu je podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů registrovaným správcem, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

Vybrané údaje z „Veřejného registru zpracování osobních údajů“ (www.uoou.cz) 
Registrační číslo: 00074093
Datum registrace: 17.7.2017
Číslo evidence: 001

•  Účel (účely) zpracování osobních údajů:
    - nabídka obchodu a služeb; reklamní a marketingová činnost; vytvoření databáze klientů, dodavatelů a obchodních partnerů,
    - osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů

•  Kategorie subjektů údajů:
    - Zákazníci (klienti) oznamovatele,

•  Kategorie osobních údajů:
   - Adresní a identifikační údaje

•  Zdroje osobních údajů:
   - Přímo od subjektu údajů,
   - Z veřejných zdrojů: internetové stránky, veřejné rejstříky na internetu, webové stránky subjektů,

Registrační číslo: 00074093
Datum registrace: 17.7.2017
Číslo evidence: 002

•  Účel (účely) zpracování osobních údajů:
   - PROVOZ KAMEROVÉHO SYSTÉMU ZA ÚČELEM OCHRANY MAJETKU A OSOB,

•  Kategorie subjektů údajů:
   - Zákazníci (klienti) oznamovatele,
   - Členové oznamovatele,
   - Zaměstnanci oznamovatele,

• Kategorie osobních údajů:
   - Jiné

• Zdroje osobních údajů:
  - Jiné zdroje: vizuální záznam z kamerového systému,

Uskutečněním objednávky zboží dává zákazník souhlas správci TECH-LIT CZ s.r.o. ke zpracování osobních údajů. Souhlas může kdykoliv odvolat a písemně požádat správce, aby ve své evidenci o zákazníkovi odstranil část údajů nebo všechny údaje.  Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce TECH-LIT s.r.o. povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a to v rozsahu a době určené zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávané informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, sloužící k přímé nebo nepřímé identifikaci zákazníků na základě čísla, kódu a dalších prvků, specifických pro identitu kategorie zákazníků, s dělením na fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby. Zpracovávané osobní údaje jsou využívány ke správné realizaci dodávky zakoupeného zboží a s tím souvisejících operací k doručení a přepravě zboží, provedení platby nebo úhrady formou spotřebitelského úvěru, zajištění správné evidence a účtování.

Správce TECH-LIT CZ s.r.o. shromažďuje osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu. Zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a je-li to nezbytné, osobní údaje aktualizuje. Uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby budou osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Správce TECH-LIT CZ s.r.o. dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů, a v případě potřeby osobní údaje anonymizuje. Správce TECH-LIT CZ s.r.o. zajišťuje, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Správce TECH-LIT CZ provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti zákazníka.

Správce TECH-LIT CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem nabídky obchodu a služeb, reklamní a marketingové činnosti, vytvoření databáze klientů, dodavatelů a obchodních partnerů po dobu neurčitou, nejméně tři roky po uskutečnění poslední objednávky. Pokud údaje byly získány z veřejného seznamu a klient, dodavatel nebo obchodní partner písemně vysloví nesouhlas s dalším zpracováváním, nesmí správce údaje dále zpracovávat a nesmí k údajům přiřazovat další osobní údaje.

Požadované údaje pro fyzické osoby a fyzické podnikající osoby (FPO):
Jména a příjmení
IČ – jen FPO
DIČ – jen FPO
Sídlo – jen FPO
Adresa
Adresa pro fakturaci a pro dodání zboží
Elektronická - mailová adresa
Telefon

Požadované údaje pro právnické osoby:
Obchodní firma
Sídlo

DIČ
Odpovědná osoba – jméno a příjmení
Adresa
Adresa pro fakturaci a pro dodání zboží
Elektronická - mailová adresa
Telefon

 

VIII.    Poučení odstoupit od smlouvy 

V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a nařízením vlády 363/2013 Sb. je předkládáno následující poučení před uzavřením smlouvy u smluv uzavíraných distančním způsobem:

Společnost TECH-LIT CZ s.r.o. při jednáních používá mimo jiné i komunikační prostředky, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Z tohoto důvodu respektujeme zákonná omezení ust. § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. sdělit zákazníkům, jakožto spotřebitelům v dostatečném předstihu před uzavřením vlastní smlouvy distančním způsobem, informaci o právu na odstoupení od smlouvy o nákupu zboží.

Od smlouvy budete moci odstoupit za těchto parametrů: 
•  Podmínky odstoupení:  bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni „uzavření smlouvy“. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

•  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat  společnost TECH-LIT CZ s.r.o. písemně na adresu sídla U Trati 63, 500 03 Hradec Králové, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu  info@tech-lit.cz. Využijete-li této možnosti, zašleme Vám potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro obě formy můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

•  Důsledky odstoupení od smlouvy: Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a bylo nám vráceno zaslané zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: společnost TECH-LIT CZ s.r.o. písemně na adresu sídla U Trati 63, 500 03 Hradec Králové,
e-mailová adresa info@tech-lit.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte. 


IX.    Zákazník souhlasí s uvedením obecných údajů v referencích dodavatele

X.    Závěrečná ustanovení

Jestliže nebude v případě sporu dosaženo vzájemné shody, má každá ze stran právo obrátit se na příslušný soud. Účastníci se dohodli, že místně příslušný soud prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo společnost TECH-LIT CZ s.r.o., IČ 054 36 923.
Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené blíže těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být prováděny pouze písemně jako číslované dodatky k těmto všeobecným obchodním podmínkám.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2017

Spolupracujeme

Výčet ze společností s kterými spolupracujeme

 
 
 

Přepnout do verze pro tablet / PC
Úvod  |  Ochrana dat  |  Copyright a právní podmínky

TECH-LIT s.r.o., průmyslová chemie, lepidla, odmašťovače, elektrody

Společnost TECH-LIT s.r.o. zastupuje na českém trhu německou společnost TECHNOLIT GmbH, která má více než 30-tiletou tradici na evropském trhu. V našem prodejním sortimentu naleznete výrobky určené do sféry opravárenství, údržby a výroby.

2015 © TECHLIT s r.o. design REMOEX CZ a.s. | programování MagicHouse s.r.o.
Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být, nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény příslušných vlastníků.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

V pořádku